Μενού
Το καλάθι σας

Τρόποι Αποστολής

Όροι Αγοράς Προϊόντος  

1) Εγγραφή Χρήστη
 

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος, προτού ξεκινήσει την υποβολή παραγγελίας, πρέπει να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα, η οποία απαιτεί μόνο ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και email. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Το nowloading.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή προσφορές, σε εγγεγραμμένους χρήστες της στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του στη λίστα διευθύνσεων/email, μπορεί να αποστείλει email στη διεύθυνση info@nowloading.gr ζητώντας τη διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

 

2) Παραγγελία Προϊόντος  
 

Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται με την συμπλήρωση και αποστολή της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας, ο χρήστης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των όλων των όρων και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Γενικούς Όρους και του Όρους αγοράς προϊόντος». Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση πρωτίστως των ακόλουθων πληροφοριών:
 

 •  Των βασικών χαρακτηριστικών των προϊόντων που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το nowloading.gr δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.
   
 •  Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της nowloading.gr καθώς και του προμηθευτή των παραγγελλομένων προϊόντων.
   
 •  Της συνολικής τιμής των προϊόντων της παραγγελίας του, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων, όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής.
   
 •  Των διαδικασιών πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας το nowloading.gr αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα.
   
 •  Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του χρήστη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στο nowloading.gr, σε περίπτωση υπαναχώρησης του.
   
 •  Σε περίπτωση που ο χρήστης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να καταβάλει εύλογο κόστος στο nowloading.gr.
   
 •  Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.
   

Η αποστολή της παραγγελίας προς το nowloading.gr αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων προϊόντων και δήλωση αποδοχής όλων των όρων και χρώσεων που στην παραγγελία περιγράφονται.

 

Η παραγγελία αποτελεί πρόταση για αγορά και δεν είναι δεσμευτική για το nowloading.gr, πριν ο χρήστης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από το nowloading.gr. Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Χρήστη και αποστέλλονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Χρήστης. Ο χρήστης οφείλει να ελέγξει την «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας» και να ενημερώνει αμέσως το nowloading.gr (το αργότερο εντός 1 ώρας από τη λήψη της ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Καταχώρηση Παραγγελίας») εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος του, σε διαφορετική περίπτωση όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην «Επιβεβαίωση Παραγγελίας» θα εφαρμοσθούν στην πώληση των προϊόντων.  

 

Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος ο Πελάτης θα λάβει σχετική ενημέρωση. Ειδικότερα το nowloading.gr και εφόσον διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με την τιμή του προϊόντος, τα χαρακτηριστικά τους κλπ. με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας. Στο ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα, και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική, καταρτίζεται η πώληση και δημιουργεί αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών μόνο με την αποστολή και λήψη του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Παραγγελίας».

 

Βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, το nowloading.gr δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με εσφαλμένη τιμή, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε το nowloading.gr οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

 

Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης του nowloading.gr και επιστροφής των προϊόντων δεν θεωρείται συναίνεση ή αποδοχή του χρήστη για αγορά τους. Ο χρήσης υποχρεούται να τα επιστρέψει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι η παραγγελία – παραλαβή έχει επιβεβαιωθεί και ο χρήστης οφείλει να καταβάλει την αξία τους στο nowloading.gr.

 

Τρόποι Πληρωμής
 

 • Αντικαταβολή
   
 • Πιστωτική κάρτα
   
 • Κατάθεση σε Τράπεζα
   
 • PayPal

 
Σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει:


1. Αποστολή στον χώρο του χρήστη

2. Παραλαβή από το κατάστημα

 

3) Διαθεσιμότητα προϊόντων
 

Ο χρήστης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω συγκεκριμένων ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Στη περίπτωση μη διαθεσιμότητας το nowloading.gr επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία.

Κατάσταση Αποθέματος:

Σε Απόθεμα: Το προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο.
1-3 Ημέρες: Το προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Πραγματοποιείτε παραγγελία, στην οποία το προϊόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών παραλαμβάνεται από εμάς και αποστέλλεται στον πελάτη.
4-10 Ημέρες: Το προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Πραγματοποιείτε παραγγελία, στην οποία το προϊόν εντός τεσσάρων με δέκα (4-10) εργάσιμων ημερών παραλαμβάνεται από εμάς και αποστέλλεται στον πελάτη.
Προπαραγγελία: Το προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Πραγματοποιείτε παραγγελία, στην οποία το προϊόν εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών παραλαμβάνεται από εμάς και αποστέλλεται στον πελάτη.
***Σε αυτήν την κατάσταση ενδέχεται να χρειαστεί και παραπάνω χρόνος για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας.
Εξαντλημένο:
Το προϊόν έχει εξαντληθεί και δεν είναι άμεσα διαθέσιμο.
 

Το nowloading.gr γνωστοποιεί κάθε φορά στον χρήστη τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση το nowloading.gr δεσμεύεται να παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, εκτός εάν συντρέξουν οψιγενείς λόγοι ή λόγοι ανωτέρας βίας.
 

Αν η μη διαθεσιμότητα αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων προϊόντων της συγκεκριμένης παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν τα προϊόντα της παραγγελίας είναι συναφή, και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε το nowloading.gr ακυρώνει την ολόκληρη την παραγγελία και επιστρέφει τα χρήματα στον χρήστη.

 

4) Παράδοση προϊόντος
 

Παράδοση στον τόπο που ορίζει ο Χρήστης - Κόστος: Στην περίπτωση που το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που έχει επιλέξει ο χρήστης, το προϊόν παραδίδεται σε εξωτερικό συνεργάτη - μεταφορέα και ο χρήστης ενημερώνεται ηλεκτρονικά, ότι το προϊόν είναι έτοιμο προς αποστολή. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του Πελάτη. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη μεταφορά με δικά του μέσα και έξοδα, ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα προϊόντα μεταφέρονται με δικό του κίνδυνο. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο χρήστης πρέπει να επιδείξει στον μεταφορέα την ειδοποίηση για την αποστολή και την ταυτότητά του ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο. Δεδομένου ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την κατηγορία των παιδικών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων οι παραδόσεις γίνονται μόνο στα πρακτορεία της περιοχής σας και όχι κατ' οίκων παράδοση διότι επιβαρύνεστε την χρέωση και δεν μπορούν να ισχύουν τα δωρεάν μεταφορικά.

 

Κόστος αποστολής:

Για το Νομό Αττικής

Για αγορές προϊόντων ανεξαρτήτως ποσού τα έξοδα αποστολής είναι 3,00 ευρώ μέχρι 2Kg. Και τα έξοδα Αντικαταβολής είναι 2,50 ευρώ.

 

Για την υπόλοιπη Ελλάδα

 

Για αγορές προϊόντων ανεξαρτήτου ποσού τα έξοδα αποστολής είναι 3,00 ευρώ μέχρι 2Kg. Και τα έξοδα Αντικαταβολής είναι 2,50 ευρώ. Για περιοχές που βρίσκονται εκτός δικτύου εξυπηρέτησης της εταιρείας ταχυμεταφορών τα έξοδα αποστολής (δυσπρόσιτες περιοχές) επιβαρύνονται με το επιπλέον ποσό των 3,50 ευρώ και θα ενημερώνεσθε σχετικά από την εταιρεία μας.
 


Για την Κύπρο

Για αγορές προϊόντων ανεξαρτήτου ποσού έως 0,500 Kg τα έξοδα αποστολής είναι 15,00 ευρώ. Και τα έξοδα Αντικαταβολής είναι 5,00 ευρώ. Για κάθε επιπλέον 0,500 Kg η επιβάρυνση είναι 3,00 ευρώ. 


Παραλαβή από φυσικό κατάστημα του n
owloading.gr - ΔΩΡΕΑΝ: Στην περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, παραλαβή από το φυσικό κατάστημα του nowloading.gr θα λάβει ηλεκτρονική ενημέρωση για τον εκτιμώμενο χρόνο παραλαβής της παραγγελίας του από το κατάστημα (επιβεβαίωση παραλαβής). Ο χρήστης υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία του εντός πέντε ημερολογιακών ημερών την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης παραλαβής. Εφόσον ο Πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης προς παραλαβή, το nowloading.gr  μπορεί ελεύθερα να υπαναχωρήσει από την πώληση. Για την παραλαβή του προϊόντος ο χρήστης επιδεικνύει την επιβεβαίωση παραγγελίας και την ταυτότητά του ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο. Δεδομένου ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον χρήστη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του.


6) Ευθύνη και Εγγύηση Προμηθευτή


Τα καινούρια προϊόντα με μακρά διάρκεια ζωής συνοδεύονται υποχρεωτικά από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην Ε.Ε. ή της επιχείρησης που εμφανίζεται ως κατασκευαστής. Η εγγύηση κάθε διαρκούς καταναλωτικού προϊόντος έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς του και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφόσον: α) υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής β) δεν έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής και γ) δεν εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

 

 

Δικαίωμα του καταναλωτή για καταγγελία μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.


Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει είναι πάγια θέση, βούληση και πρακτική μας να επιλύεται με καλή πίστη απευθείας μεταξύ του χρήστη και του nowloading.gr.  Στην απευκταία περίπτωση μη συνεννόησης για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, όπως π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414). Επίσης για κάθε διαφορά μεταξύ του nowloading.gr και του χρήστη αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.


Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά µε κάποιο σημείο της ιστοσελίδας ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας μπορείτε να στείλετε μήνυμα στo email: info@nowloading.gr